Lief Zijn Voor Jezelf, Proviniershuis 17, 3111GD Schiedam

info@liefzijnvoorjezelf.com www.liefzijnvoorjezelf.com

KvK Eindhoven: 60183829

 

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Lief Zijn Voor Jezelf.

Opgemaakt januari 2014.

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

Lief Zijn Voor Jezelf, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 60183829 en levert diensten op het gebied van coaching, massages, workshops, trainingen, tarotreading/cursussen, meditatie en lezingen.

Lief Zijn Voor Jezelf verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Lief Zijn Voor Jezelf kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Lief Zijn Voor Jezelf heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).

De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Lief Zijn Voor Jezelf zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Lief Zijn Voor Jezelf.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Lief Zijn Voor Jezelf haar diensten verleent.

De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeengekomen met Lief Zijn Voor Jezelf.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Lief Zijn Voor Jezelf behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

Offertes van Lief Zijn Voor Jezelf zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Lief Zijn Voor Jezelf is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Lief Zijn Voor Jezelf zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Lief Zijn Voor Jezelf te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW en administratiekosten, exclusief andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend kosten, tenzij anders is aangegeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Lief Zijn Voor Jezelf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Lief Zijn Voor Jezelf de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

Lief Zijn Voor Jezelf zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Lief Zijn Voor Jezelf niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle door het Lief Zijn Voor Jezelf gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Lief Zijn Voor Jezelf uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Lief Zijn Voor Jezelf. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Lief Zijn Voor Jezelf verschuldigd.

Indien een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van Lief Zijn Voor Jezelf, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Lief Zijn Voor Jezelf nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Lief Zijn Voor Jezelf daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Lief Zijn Voor Jezelf op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst, eveneens kosteloos, een fax en/of internetaansluiting.

Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lief Zijn Voor Jezelf.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

In de offerte van Lief Zijn Voor Jezelf staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Lief Zijn Voor Jezelf voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door Lief Zijn Voor Jezelf opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever tijdig aan Lief Zijn Voor Jezelf te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium van Lief Zijn Voor Jezelf en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Lief Zijn Voor Jezelf steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Lief Zijn Voor Jezelf kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd..

Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Lief Zijn Voor Jezelf over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Lief Zijn Voor Jezelf worden opgeschort, dit zonder dat Lief Zijn Voor Jezelf dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Lief Zijn Voor Jezelf in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Lief Zijn Voor Jezelf of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Lief Zijn Voor Jezelf te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Lief Zijn Voor Jezelf, dan is Lief Zijn Voor Jezelf gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Lief Zijn Voor Jezelf. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Lief Zijn Voor Jezelf gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Lief Zijn Voor Jezelf niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Alle 1 op 1 behandelingen o.a. coaching en massage : annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

Deelname aan workshops: annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kosten. .

VIP op Curaçao na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Lief Zijn Voor Jezelf desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaats gevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

Lief Zijn Voor Jezelf mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Lief Zijn Voor Jezelf houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Lief Zijn Voor Jezelf en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Lief Zijn Voor Jezelf geleverde zaken en/of diensten

Daarnaast is Lief Zijn Voor Jezelf nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Lief Zijn Voor Jezelf rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5)

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Lief Zijn Voor Jezelf voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Lief Zijn Voor Jezelf. Datzelfde geldt ook voor de door Lief Zijn Voor Jezelf uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Lief Zijn Voor Jezelf, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Geheimhouding

Lief Zijn Voor Jezelf is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Lief Zijn Voor Jezelf houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere Bepalingen

Lief Zijn Voor Jezelf behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Lief Zijn Voor Jezelf.

Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.